• Imprimeix

Consentiment informat

El consentiment informat és la conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut.

Els requisits bàsics del consentiment informat són la llibertat, la competència i la informació suficient. Per tant, s’ha d’entendre com un fruit de la relació clínica, sempre basada en els dos pilars fonamentals i insubstituïbles com són la confiança i el procés d’informació, més o menys complex. Hauria d’afavorir la comprensió del procediment proposat, dir en què consisteix, les alternatives possibles, l’oportunitat i els resultats esperats (amb beneficis, seqüeles i riscos), per tal d’arribar a una decisió, ja sigui de tria, d’acceptació o de rebuig.

Actualment, el consentiment informat a Catalunya està regulat per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (articles 6 i 7 del capítol IV). A l’Estat espanyol, existeix la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (articles 8, 9 i 10 del capítol IV).

Concretament, l’article 6 de la Llei 21/2000 especifica el següent en relació amb el consentiment informat:

  1. Qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requereix que la persona afectada hi hagi donat el seu consentiment específic i lliure i n’hagi estat informada prèviament, d’acord amb el que estableix l’article 2.
  2. Aquest consentiment s’ha de fer per escrit en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a terme procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles, susceptibles de repercutir en la salut del pacient.
  3. El document de consentiment ha d’ésser específic per a cada supòsit, sens perjudici que s’hi puguin adjuntar fulls i altres mitjans informatius de caràcter general. Aquest document ha de contenir informació suficient sobre el procediment de què es tracta i sobre els seus riscos.
  4. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar lliurement el seu consentiment.

A l’article 2 de la Llei 21/2000 s’estableix que:

  1. En qualsevol intervenció assistencial, els pacients tenen dret a conèixer tota la informació obtinguda sobre la pròpia salut. Això no obstant, cal respectar la voluntat d’una persona de no ésser informada.
  2. La informació ha de formar part de totes les actuacions assistencials, ha d’ésser verídica, i s’ha de donar de manera comprensible i adequada a les necessitats i els requeriments del pacient, per a ajudar-lo a prendre decisions d’una manera autònoma.
  3. Correspon al metge responsable del pacient garantir el compliment del dret a la informació. També han d’assumir responsabilitat en el procés d’informació els professionals assistencials que l’atenen o li apliquen una tècnica o un procediment concrets.

Finalment, cal indicar que a l’article 7 d’aquesta mateixa Llei s’especifiquen les excepcions a l’exigència del consentiment informat i les situacions d'atorgament del consentiment informat per substitució.

Data d'actualització:  16.12.2011