Informar els professionals sobre les bones pràctiques en seguretat dels pacients basades en el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs als centres sanitaris és un dels objectius del canal de seguretat dels pacients.

Concretament, en aquest apartat s’aniran incloent accions adreçades a prevenir i evitar la incidència d’esdeveniments adversos agrupades en línies temàtiques; mentre que en l’apartat de Projectes de seguretat dels pacients d’aquest mateix canal hi ha la informació sobre els projectes (en curs o ja finalitzats) desenvolupats a Catalunya.

 

Seguretat dels pacients en odontologia

La seguretat dels pacients en l’atenció odontoestomatològica odontologia és un element clau en la seguretat dels pacients. Per això, es vol prioritzar la implementació d’estratègies per prevenir les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària en els centres odontològics.

Prevenir les infeccions

L'estudi EPINE 2010 (Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España) mostra que la prevalença d'infeccions nosocomials a Espanya és del 7,8% (interval de confiança, IC, del 95%, 7,5 ' 8,0) i l'estudi ENEAS 2005 (Estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización) indica que el 56,6% (94/166) dels esdeveniments adversos relacionats amb les infeccions adquirides als hospitals espanyols s'haurien pogut prevenir.

Prevenir errors en la identificació dels pacients

La identificació inequívoca dels pacients és un element clau en la seguretat dels pacients i les conseqüències d'un error poden ser greus en el cas de l'administració de medicaments, cirurgia, transfusió de sang o realització de proves diagnòstiques.

Prevenir errors en la medicació

Els errors de medicació són la principal causa d'esdeveniments adversos relacionats amb l'assistència sanitària. A Espanya, en els estudis ENEAS 2005 i APEAS (Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud), els medicaments es van relacionar amb el 37,4% (245/655) dels esdeveniments adversos en pacients ingressats i amb el 47,8% (530/1.108) en pacients ambulatoris, respectivament.

Prevenir errors en els procediments

Segons l'estudi ENEAS 2005, el 25% (164/655) dels esdeveniments adversos en pacients ingressats es van relacionar amb problemes tècnics durant un procediment, el 31,7% dels quals es van considerar evitables. Concretament, el 78,7% (129/164) dels esdeveniments adversos es van produir en serveis quirúrgics.

Prevenir les úlceres per pressió

Les úlceres per pressió són una complicació freqüent en qualsevol nivell assistencial i especialment en pacients amb problemes de mobilitat i d'edat avançada. Es considera que un 95% de les úlceres poden ser evitades amb les cures adequades, independentment del lloc on es trobi la persona (hospital, domicili o residència geriàtrica).

Prevenir les caigudes

A Catalunya, al llarg dels anys 2007 i 2008, es va dur a terme un estudi multicèntric (36 hospitals d'aguts i 12 centres sociosanitaris) sobre la prevenció de les caigudes i les lesions associades en pacients ingressats. En aquest estudi, la taxa total de caigudes va ser de 2,25 caigudes per mil dies d'estada (2,12 en els hospitals d'aguts i 2,81 en els centres sociosanitaris).