• Imprimeix

Prevenir errors en la medicació

Segons el National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, els errors de medicació es defineixen com qualsevol incident prevenible que pot causar dany als pacients o donar lloc a una utilització inadequada dels medicaments, quan aquests es troben sota el control dels professionals sanitaris o dels pacients o dels consumidors.

Aquests incidents poden estar relacionats amb la pràctica professional, amb els productes, amb els procediments o amb els sistemes, i inclouen errors en la prescripció, la comunicació, l’etiquetatge, l’envasament, la denominació, la preparació, la dispensació, la distribució, l’administració, l’educació, el seguiment i la utilització.

Els errors de medicació són la principal causa d’esdeveniments adversos relacionats amb l’assistència sanitària. A Espanya, en els estudis ENEAS i APEAS, els medicaments es van relacionar amb el 37,4% (245/655) dels esdeveniments adversos en pacients ingressats i amb el 47,8% (530/1.108) en pacients ambulatoris, respectivament.

Avaluació de la seguretat en l'ús dels medicaments en hospitals

El Cuestionario de autoevaulación de la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales (adaptat de l’original de l’Institute for Safe Medication Practices, ISMP, per l’Institut per a l’Ús Segur dels Medicaments, ISMP-Espanya) és una eina de treball que permet avaluar la seguretat del sistema d’utilització dels medicaments, identificar quins són els punts de risc i les oportunitats de millora, i és també molt útil per valorar quina és la situació basal d’un hospital pel que fa a la seguretat i objectivar els progressos que es duguin a terme en aquest àrea.

Així, doncs, es recomana utilitzar aquest instrument per orientar i planificar les pràctiques que convenen implantar per avançar en la prevenció d’errors de medicació en l’àmbit assistencial, així com per avaluar les millores aconseguides. 

Programa de prevenció d'errors de medicació

A Catalunya, el Departament de Salut ha posat en funcionament un Programa de prevenció d’errors de medicació pioner a l’Estat espanyol.

L’objectiu principal és incrementar la seguretat en l’ús de medicaments.

Els seus objectius específics són:

  • Establir un sistema que permeti disposar d’informació fiable sobre els errors que es puguin produir en relació amb la prescripció, la preparació, la dispensació o l’administració dels medicaments a Catalunya i impulsar la implantació del sistema de notificació voluntària d’errors de medicació, de manera anònima i a través d’Internet.
  • Analitzar les causes dels errors de medicació notificades a través del programa.
  • Estudiar i proposar l’adopció de mesures preventives que, en cap cas, no han de tenir caràcter punitiu per als professionals que els notifiquin.
  • Difondre els coneixements sobre els errors de medicació i les estratègies de prevenció entre els professionals de la salut.
  • Avaluar l’impacte sanitari i econòmic dels errors de medicació.
Data d'actualització:  16.12.2011