• Imprimeix

Centres d'odontologia

Nom

Taller sobre mesures bàsiques d’higiene en els centres d’odontologia

Projecte relacionat

Bones pràctiques odontològiques

Persones destinatàries

Titulars de les clíniques dentals especialistes en odontologia i estomatologia

Durada

5 hores

Modalitat

Presencial

Lloc

Departament de Salut

Roc Boronat, 81-95 (edifici Josep Salvany)

Dates

Octubre de 2012

Horari

Torn de matí (de 10 a 15 h) o de tarda (de 14 a 19 h)

Acreditacions

El taller està acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Preu

Gratuït

Període d’inscripció

Tancat

Informació general

La seguretat dels pacients és un component essencial de la qualitat assistencial que depèn de múltiples factors, com són la formació dels professionals, l'adequació de recursos, les instal·lacions, els equips tècnics, l'existència de procediments diagnòstics i terapèutics normalitzats, la documentació, la comunicació i, per descomptat, el factor humà. Actualment, està ben documentat que les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària son el segon esdeveniment advers més freqüent derivat d'una atenció poc segura. Crear una estructura i unes condicions de treball adequades redueix el risc de transmetre infeccions entre les persones ateses i, per tant, contribueix a minimitzar els esdeveniments adversos.

Els centres d'odontologia no estan exempts d'oferir la màxima qualitat a les persones que s'hi visiten, motiu pel qual el Departament de Salut ofereix a tots els professionals d'aquesta especialitat sanitària una sèrie de sessions formatives que ajudin a entendre la importància d'aplicar de forma correcta certes mesures d'higiene bàsica, necessàries per evitar la transmissió de les infeccions, no solament entre les persones ateses sinó també entre les persones ateses i els professionals o a l'inrevés.

La metodologia emprada en el curs és molt dinàmica amb l'objectiu d'assegurar que tots els conceptes quedin clars i s’aprengui a aplicar-los. Properament, haver fet el curs serà requisit imprescindible per autoritzar totes les clíniques dentals de Catalunya. 

 

Objectius

 Objectiu general

Garantir que es disposa dels coneixements i dels recursos necessaris per evitar la transmissió de microorganismes patògens.

Objectius específics

 • Assegurar que tots els professionals coneguin i sàpiguen com han d’aplicar en tot moment les precaucions estàndards. 
 • Explicar la importància de la higiene de les mans i conèixer les indicacions de les diferents tècniques. 
 • Disposar d’unes pautes sobre la neteja de les superfícies. 
 • Actualitzar els coneixements sobre la neteja, desinfecció i esterilització de l’utillatge sanitari.

 

Metodologia 

 • Tallers de casos pràctics 
 • Discussió sobre els casos pràctics 
 • Exposicions teòriques i vídeos formatius

 

Programa 

1. Introducció. 

2. Mecanismes de transmissió i cadena d’infeccions. 

3. Precaucions estàndards:

 • Actuació després d’un accident laboral 
 • Vacunacions d’hepatitis B 
 • Restriccions laborals dels professio­nals refredats o amb grip

 

4. Higiene de les mans.

5. Neteja, desinfecció i esterilització de l’utillatge

6. Neteja de l’entorn de les sales de tractament. 

7. Monitoratge de l’aigua de les consultes i ús en la cirurgia. 

8. Tècnica asèptica per a medicació parenteral.

9. Classificació i rebuig dels residus sanitaris:

 • Residus equiparables als domèstics
 • Residus sanitaris (sòlids i líquids)
 • Contenidors d’agulles i material punyent o tallant 

 

Avaluació 

Per a la concessió de crèdits es tindrà en compte l’assistència al curs des de l’inici fins al final (100% d’hores) i el fet d’haver superat els tests d’avaluació de la formació.

Els alumnes que arribin amb més de quinze minuts de retard o hagin de marxar abans de la finalització de la sessió no obtindran l’acreditació.

Oferta

Formació per a 270 alumnes.

Inscripció 

Tancada.

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients

Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Tel. 932272900

seguretat.pacients.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  25.10.2012