• Imprimeix

Definicions G - L

Gestió de la qualitat total (Total Quality Management, TQM)

La concepció actual de la gestió de la qualitat es basa en els principis següents: orientació cap als resultats, orientació al client, lideratge i constància en els objectius, gestió per processos i fets, desenvolupament i implicació de les persones, aprenentatge, innovació i millora contínua, desenvolupament d’aliances i responsabilitat social.

Gestió del coneixement

Es pot definir com la síntesi d’informació que ens arriba a través de les diferents fonts, incloses les experiències acumulables. Així entès, el coneixement és la informació que té valor per a l’organització. El capital intel·lectual d’una empresa es considera com una part del capital. Les fonts de capital intel·lectual es troben en els treballadors, l’estructura que permet que aquest coneixement sigui recollit i comunicat a tota l’organització i als clients.

Gestió de riscos

Conjunt d’activitats destinades a identificar, avaluar i reduir o eliminar el risc que es produeixi un esdeveniment advers que afecti les persones (pacients, personal sanitari, directius i altres treballadors), les instal·lacions (edifici, equips i dispositius mèdics, mobiliari, medi ambient), els recursos econòmics i el prestigi i renom de la institució i dels seus professionals.

Grau de dany

Gravetat, durada i repercussions terapèutiques del dany causat per un incident.

Història clínica electrònica

Repositori d’informació, mantinguda electrònicament, sobre l’atenció sanitària d’una persona, i els corresponents mitjans de gestió de la informació clínica que ofereixen alertes i recordatoris, enllaços amb fonts externes de coneixement sanitari, i instruments per a l’anàlisi de dades.

Incident

Esdeveniment aleatori imprevist i inesperat que no provoca dany al pacient ni pèrdues materials o de qualsevol tipus. També pot definir-se com un esdeveniment que, en circumstàncies diferents, podria haver estat un accident; o com un fet que, no descobert o corregit a temps, pot implicar problemes per al pacient.

L’OMS parla d’incident relacionat amb la seguretat del pacient i el defineix com un esdeveniment o una circumstància que ha ocasionat o podria haver ocasionat un dany innecessari a un pacient.

Incident amb danys (esdeveniment advers)

Incident que produeix dany a un pacient.

Incident relacionat amb la seguretat dels pacients

Esdeveniment o circumstància que podria haver ocasionat o ha ocasionat un dany innecessari a un pacient. En el context de la Classificació Internacional per a la Seguretat del Pacient (CISP) de l’OMS, els incidents relacionats amb la seguretat dels pacients s’anomenen simplement incidents. L’ús de l’adjectiu "innecessari" en aquesta definició reconeix que en l’assistència sanitària es produeixen errors, infraccions, casos de maltractament als pacients i actes deliberadament poc segurs. Els incidents poden tenir l’origen en actes intencionats o involuntaris. Els errors són, per definició, involuntaris, mentre que les infraccions solen ser intencionades, encara que rarament són malicioses, i poden arribar a fer-se rutinàries i automàtiques en alguns contexts.

Incident sense danys

Incident que afecta el pacient però que no causa cap dany apreciable.

Indicador

Mesura quantitativa que s’utilitza per controlar i valorar la qualitat o la seguretat de les activitats, és a dir, la forma particular (normalment numèrica) en la qual es mesura o avalua un criteri.

Indicadors de seguretat dels pacients (per a sistemes de registres mèdics electrònics)

Mesuraments de cribratge amb l’objectiu de detectar esdeveniments adversos potencialment evitables, caracteritzar-los i informar-ne, els quals són resultat de l’exposició dels pacients al sistema d’assistència sanitària.

Infart agut de miocardi que complica la cirurgia

Infart que es produeix després d’una intervenció quirúrgica de cirurgia no cardíaca, independentment del fet que els pacients tinguin o no factors de risc cardiovascular.

Infart agut de miocardi que complica l’hospitalització

Infart que es produeix en el curs de l’hospitalització de manera inesperada, independentment del fet que els pacients tinguin o no factors de risc cardiovascular.

Infecció nosocomial

Infecció originada en un centre assistencial o en un hospital en una persona en què la infecció no era present ni estava incubant-se en el moment d'accedir-hi.

Nota: Les infeccions nosocomials inclouen les infeccions adquirides per malalts durant l'ingrés o que apareixen després de l'alta i les infeccions que afecten les persones del seu entorn i el personal del centre.

Infracció

Desviació deliberada de les normes, regles o procediments operatius.

Intoxicació accidental per fàrmacs

Ingesta de productes tòxics potencials (fàrmacs) de forma accidental quan superen la dosi màxima terapèutica, fins i tot si pretenen mitigar un símptoma i amb aquesta intenció s’ingereix una quantitat excessiva (sobredosificacions), sense intervenció d’un professional sanitari.

Lesió

Dany produït als teixits per un agent o un esdeveniment.

Lesió per pressió

Necrosi isquèmica i ulceració de teixits que cobreixen una prominència òssia que ha estat sotmesa a pressió prolongada a conseqüència d’una llarga permanència al llit per la patologia que va motivar l’hospitalització (sempre que no estigués present en el moment de l’ingrés). S’exclou la coïssor o els encetaments o la irritació de la pell no postural.

Líder (directius i comandaments intermedis)

Persona que té al seu càrrec personal o un lloc de responsabilitat dins de l’organització (equip directiu, cap de departament, adjunts, supervisors i comandament en general, tant assistencial com no assistencial).

Litigi

Disputa tramitada davant d’un jutjat que pot estar motivada per un desacord amb l’atenció rebuda o amb els efectes no desitjats que produeixi.

Data d'actualització:  25.11.2011