En el marc de l’Aliança, s’han promogut projectes multicèntrics en seguretat dels pacients i s’han portat a terme, fins ara, diverses iniciatives que han permès assolir uns resultats força significatius en els aspectes que han estat objecte de millora.

Actualment, hi ha diversos projectes endegats en seguretat dels pacients en els quals participen aproximadament 100 centres de diferents àmbits i més de 700 professionals directament implicats en aquests projectes, entre els quals destacaríem:

 • Prevenció de la infecció nosocomial hospitalària a través d’estratègies d’higiene de les mans
 • Identificació inequívoca de pacients
 • Bacterièmia zero associada a catèters en les unitats de cures intensives (UCI) i fora de les UCI
 • Pneumònia zero associada a la ventilació mecànica en les UCI
 • Pràctiques segures en la prevenció de caigudes de pacients
 • Prevenció de la infecció quirúrgica
 • Prevenció d’incidents a cirurgia (procediment correcte del lloc correcte)
 • Pràctiques segures en l’avaluació anestèsica preoperatòria
 • Promoció de la instauració de programes de conciliació de la medicació en pacients hospitalitzats
 • Ús d’eines de suport a la prescripció segura de medicaments
 • Implantació del consentiment informat

 

A més d’aquests projectes, hi ha un abordatge integral de la seguretat en els centres hospitalaris i en els equips d’atenció primària que consisteix en el disseny, avaluació i millora de pautes de bona gestió de seguretat en diverses àrees clíniques, com són urgències, les àrees quirúrgiques, les UCI i les unitats d’hospitalització, entre altres.

En aquest lloc web, i per tal de fer-ne difusió, s’aniran incloent projectes (en curs o ja finalitzats) agrupats en línies temàtiques. Per cada projecte, es presenten les característiques principals de forma resumida (objectius, metodologia i resultats), publicacions i recursos relacionats, segons es disposin. Cal dir, però, que en l’apartat de Bones pràctiques d’aquesta mateixa web hi ha també disponibles recursos que poden tenir relació directa amb aquests projectes desenvolupats en seguretat dels pacients.