• Imprimeix

Identificació dels pacients

Aquest projecte és una de les prioritats de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, ja que la identificació correcta dels pacients es considera una mesura de primer ordre per evitar esdeveniments adversos en l’atenció sanitària.

Objectius

General

Millorar el grau d’implantació de la identificació dels pacients en els hospitals i centres sociosanitaris.

Específics

  • Promoure la utilització de braçalets identificatius i altres sistemes d’identificació dels pacients.
  • Millorar l’ús dels sistemes d’identificació dels pacients entre els professionals sanitaris mitjançant la utilització de material formatiu i de promoció.

Metodologia

Disseny

Projecte col·laboratiu.

Fases

Les activitats principals realitzades en aquest projecte poden dividir-se en:

  1. Disseny: constitució del grup multidisciplinari per a la coordinació del projecte; disseny de la campanya de promoció de l’ús de braçalets identificatius; disseny de l’estratègia d’avaluació, i disseny de tot el material necessari per portar a terme el projecte (difusió, formació, etc.).
  2. Adhesió dels centres i professionals i preparació.
  3. Implementació i avaluació dels resultats, amb una enquesta contextual per explorar les principals barreres i els facilitadors d’implementació de sistemes d’identificació dels pacients.

 

Àmbit i subjecte

L’àmbit és els hospitals i els centres sociosanitaris de Catalunya. El subjecte del projecte és el conjunt de professionals sanitaris d’aquests centres.

Periodicitat

Anual.

Estat actual

En curs.

Resultats

Es presenten els resultats preliminars de 55 centres (53 hospitals i 2 centres sociosanitaris).

Entre tres i cinc mesos d’iniciar la intervenció, la disposició d’un protocol o procediment operatiu d’ús dels sistemes d’identificació als 55 centres va augmentar del 72,5% al 90%. Així mateix, la cobertura de braçalets va ser del 98% en els centres avaluats. A més, es va observar un percentatge més elevat de centres que utilitzen aquest sistema d’identificació en tots els serveis o unitats (80% dels 55 centres enquestats) respecte a les dades observades en el projecte de l’any 2008 (29% dels 75 hospitals enquestats).

Un total de 41 experts van contestar l’enquesta contextual per explorar les principals barreres i els facilitadors d’implementació dels sistemes d’identificació dels pacients. Els elements més ben valorats van ser: la formació continuada, l’exemple positiu dels caps i referents, la disponibilitat d’un protocol i el reforç positiu.

Finalment, cal indicar que es van distribuir 6.000 pòsters per tal de promoure la identificació inequívoca dels pacients.

Data d'actualització:  30.05.2011