• Imprimeix

Consell Assessor de la Seguretat de Pacients

El Consell Assessor de la Seguretat de Pacients té com a finalitat avançar en la millora de la seguretat dels i de les pacients i permetre que les persones malaltes i les seves associacions, els professionals sanitaris que d’acord amb les seves atribucions professionals tenen una major incidència sobre la seguretat dels i de les pacients, les patronals del sector sanitari i la mateixa Administració, puguin compartir, debatre, reflexionar i proposar conjuntament les mesures a adoptar per tal d’assolir una assistència sanitària més segura i de més qualitat.

Aquest Consell s’adscriu a la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris del departament competent en matèria de salut.

Són funcions del Consell Assessor de la Seguretat de Pacients les següents:

 • Informar sobre els projectes d’actuacions i les propostes normatives impulsats pel Departament de Salut i els ens dependents o vinculats que incideixin en aspectes de seguretat dels i de les pacients.
 • Afavorir la difusió i la instauració d’una cultura de seguretat entre els diferents agents del sector, i promoure així una visió oberta entre la societat, els i les pacients i el sistema sanitari.
 • Proposar al Departament de Salut i als ens dependents o vinculats objectius de seguretat per aplicar en els àmbits assistencials per fomentar canvis d’efectivitat provada en el sistema que potenciïn la seguretat dels i de les pacients.
 • Impulsar el desenvolupament de diferents línies d’investigació que abordin els diferents aspectes de la seguretat clínica, i atendre, si s’escau, les diferències entre homes i dones i les necessitats d’aquelles persones que per raó de la seva discapacitat intel·lectual o sensorial tenen limitada la seva capacitat de comunicació en relació amb la protecció de la seva salut.
 • Afavorir la difusió entre els i les pacients dels problemes de seguretat i fomentar-ne la participació per facilitar un entorn a l’assistència de més seguretat.
 • Promoure la millora dels sistemes de mesura i avaluació de la seguretat i servir com a observatori per aconseguir les millors pràctiques en seguretat.
 • Proposar programes de formació i desenvolupament professional.
 • Promoure les tecnologies de la informació per millorar els processos de comunicació i formació en seguretat dels i de les pacients.
 • Promoure i facilitar la cooperació i coordinació d’iniciatives de seguretat entre els diferents grups d’implicats (professionals sanitaris, institucions sanitàries i pacients).
 • Proposar estàndards de seguretat en els sistemes d’autorització i d’acreditació als òrgans competents del Departament de Salut.
 • Establir, d’acord amb les directrius del Departament de Salut, relacions amb altres comunitats autònomes i amb altres països, a l’efecte de posar en comú coneixements sobre els esdeveniments adversos i les seves causes.

 

El Consell Assessor de la Seguretat de Pacients ha d’elaborar un informe anual d’activitats, que s’ha de presentar a la persona titular del Departament de Salut.

A l'article 4 de l'Ordre SLT/542/2010, de 8 d'octubre, s'inclou la composició del Consell Assessor de la Seguretat de Pacients.

D'altra banda, el 14 de maig de 2012 el conseller de Salut Boí Ruiz i García va anomenar els membres que s'enumeren a la taula següent, en la qual s'inclou l'entitat a la qual representen. Aquest nomenament és per un període de quatre anys, sens perjudici que puguin ser renovades, successivament, per iguals períodes de temps.

Representació Membre
Direcció general en matèria de recursos sanitaris, Departament de Salut Sr. Josep Davins i Miralles
De l’òrgan competent en matèria de planificació sanitària Sr. Ricard Tresserras i Graju
De l’òrgan competent en matèria de salut pública Sr. Francesc Sancho i Serena
Dels mitjans de comunicació Sra. Ana Macpherson
Persones de reconegut prestigi en el camp de la seguretat dels pacients Sra. Roser Anglès i Coll
Sr. Fernando Barcenilla i Gaite
Sr. Carlos Bartolomé i Sarvis
Sr. Antoni Trilla i García
Sr. Albert Jovell i Fernández
Sra. Rosa Suñol i Sala

 

 • El Consell Assessor de la Seguretat de Pacients es reuneix, com a mínim, un cop cada sis mesos en sessió ordinària i, amb caràcter extraordinari, sempre que el seu president o presidenta ho consideri oportú, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol de les seves persones membres. Les reunions, tant les ordinàries com les extraordinàries, les ha de convocar el president o presidenta.
 • En allò no previst en aquesta Ordre, el Consell en subjecta el funcionament al règim jurídic previst per als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Data d'actualització:  11.06.2012